امام زمان علیه السلام در قرآن- سوره الغاشیه آيه 1

محمد بن سلیمان از پدرش روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره« هل ایتک حدیث الغاشیه» (الغاشیه: 1) سئوال کردم.
امام علیه السلام فرمود: « قائم علیه السلام با شمشیر آن ها را فرا می گیرد.» گفتم: « وجوه یؤمئذ خاشعه» امام علیه السلام فرمود: « آن ها را خاضع هستند و قدرت مخالفت ندارند.»
سئوال کردم: « عامله.»
امام علیه السلام فرمود: « آن ها را به غیر آنچه خدا فرستاده عمل می کنند.» سلیمان از« ناصبة» پرسید.
امام علیه السلام فرمود: « آنان غیر از« ولاة الامر» را مضوب می کنند.» او از« تصلی ناراً حامیه» سئوال کرد.
امام علیه السلام فرمود: « در دنیا در زمان قائم علیه السلام آتش جنگ زبانه می کشد و در آخرت آتش جهنم.»