امام زمان علیه السلام در قرآن - سوره لقمان آيه 20

و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه (لقمان 31: 20 )؛ و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است.
از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) در تفسیر این آیه روایت شده که فرمود: نعمت ظاهر، امام ظاهر است و نعمت باطن امام غایب است که وجود او از نظر ها پوشیده است گنج های زمین برای او ظاهر می شود و هر دوری برای او نزدیک می گردد. (هر کار مشکلی آسان می گردد ).