تفسير اطيب البيان

وقل جا الحق وزهق الباطل ن الباطل كان زهوقا

 

ترجمه فارسي

و بگو: "حق آمد، و باطل نابود شد; يقينا باطل نابود شدنى است!" (81)

 

ترجمه انگليسي / English Translation

And say: "Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: for Falsehood is (by its nature) bound to perish."

 

تفسير 1

(81) (و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا): (و بگو حق آمد وباطل رفت ، همانا كه باطل هلاك شدني است)، (زهوق ) يعني هلاكت و بطلان ، دراين آيه رسول خدا ص را امر مي كند به اينكه ظهور حق را به همه مردم اعلام كند و بگويد كه باطل هرگز دوام نمي يابد و سرانجام نابود مي گردد و به قرينه سياق منظور از اين آيه اين است كه مشركين را بكلي دلسرد كند تا براي هميشه مأيوس شوند و يقين كنند كه دولت حق پابرجاست و آنان هرگز قدرت برنابودي پيامبر ص و دين است.

 

تفسير 2

و بفر ما با ين كفا ر و مشر كين آمد حق و از بين ر فت با طل محققا با طل از بين ر فتني ا ست و قل جاء الحق د ين مقدس ا سلام قر آن مجيد ر سا لت حضرت رسول و لايت ائمه ا طها ر ا حكام شرع مطهر تمام اينها حق است و حق بمعني ثا بت و با قي ا ست وز و ال و فناء ندارد چنا نچه يكي از اسماءذ ات حق است بمعني و جوب و جو د و يكي هو ا ست اشا ره بمقام غيب الغيو بي و يكي ا للهذ ات مستجمع جميع كما لات و منزه از جميع عيوب و نو ا قص و د و لت حقه د رز مان ظهو ر حضرت بقيت ا لله ثا بت ميما ند تا د و ره ر جعت تا قيا مت وز هق ا لبا طل با طل بر خلاف حق است هر چه بقاء و ثبات ند ا ر د با طل ا ست ا د يان با طله از شرك و كفر و مذاهب سخيفه و طرق شيطا ني و سلطنت ظا لما نه و قو ا نين مختر عه و عا د ات رذ يله و ا خلاق فا سده و ا عما ل قبيحه تمام مصا د يق با طل ا ست و د ر مقا بل حق عرض اندام نمي كنند و چهار روزي جلو ا تي د ا ر ند و بكليز ائل مي شو ند للحق دولت و للبا طل جو لت ان ا لبا طل كانز هو قا لاز مهذ اتي با طل است از بين ر فتن و فا سد شدن و همين نحو كه با طل از بين مي رود اهل با طل هم ثبات و بقا ئي ند ا ر ند و امر وز اهل با طلز يا د شده ا ند و بتر سند و ا نتظا ر داشته با شند كه بز و ديز و د از بين مير و ند و لي ا هل حق با قي هستند ببقاء الله چه د ر عا لم د نيوي يا برز خي يا ا خر وي و حتم و واجب است متا بعت حق و ترك با طل طرق ا لهيه حق ا ست و سبل شيطا نيه با طل صر ا ط مستقيم حق ا ست طرق اهل ضلا لت با طل ايمان حق ا ست شرك و كفر و عنا د و خلاف با طل عبا دت حق ا ست و معا صي با طل ا خلاق حميده حق ا ست صفات رذ يله با طل و هكذ ا حق و با طل د و نقطه متقا بل هستند و ا جتماع ندارند انسان با يد در جميع  مور قلبيه و نفسيه و جوا ر حيه داخليه و خا ر جيه نظر كند حق را بگيرد و باطل را رها كند و مميز بين حق و با طل سه چيز ا ست عقل و شرع و مشورت با عقلا و دانشمندان.