حق آمد

« وَ قُلْ جاءَ الْحَقَُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ. اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً»- بگو كه حق آمد و باطل نابود شد كه البته باطل رفتني و نابود شدني است.سوره اسراء/81

در اين آيه شريفه، طبيعت حق و باطل مورد بحث است كه باطل نابود شدني است اگر چه جولاني دارد ولي دوام و بقائي نخواهد داشت و سر انجام پيروزي از آن حق و طرفداران حق خواهد بود.در برخي از روايات جمله(جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ) به قيام مهدي موعود عليه السلام تفسير شده است.امام باقر عليه السلام فرمود: معناي اين آيه اين است: هنگامي كه امام قائم عليه السلام قيام كند دولت باطل بر چيده مي شود. در روايت ديگري به ما رسيده است هنگامي كه مهدي عليه السلام تولد يافت بر بازويش اين جمله نقش بسته بود.« جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ. اِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً»