ترجمه

خدايا؛ اى پروردگار روشنى بزرگ؛ اى پروردگار جايگاه بلندمرتبه؛ اى پروردگار درياى متلاطم ؛ و اى فرو فرستنده تورات و انجيل و زبور؛ و اى پروردگار سايه و گرمى آفتاب ؛ و اى فرو فرستنده قرآن بزرگ؛ و اى پروردگار فرشتگان مقرّب ؛ و اى پروردگار پيامبران و رسولان .
خدايا اى پروردگار نور بزرگ و پروردگار كرسى بلند و پروردگار درياى جوشان و فرو فرستنده تورات و انجيل و زبور و پروردگار سايه و آفتاب داغ و فرو فرستنده قرآن برزگ و پروردگار فرشتگان مقرب و پيمبران و مرسلين خدايا از تو خواهم به ذات بزرگوارت و به نور جمال تابانت و فرمانروائى ديرينه ات اى زنده اى پاينده