ترجمه

خدايا بلا و مصايب ما عظيم و سخت گرديد و بيچارگى ما بسى آشكار است و پرده از روى كار ما بر افتاد و زمين وسيع بر ما تنگ شد و آسمان رحمتش را از ما منع كرد و تنها درگاه لطف تو مرجع شكايت ماست و تويى ياور و معين ما و اعتماد ما در هر سختى و آسانى به كرم توست خداياپس درود فرست بر محمد و آل محمد كه بر ما اطاعتشان را واجب فرمودى و بواسطه اين مطاع بودن ما را عارف به مقامشان كردى تا به امامت آنها را شناختيم پس به حق قدر و منزلت آنها كه به ما فرج و گشايش زود و نزديك مانند چشم بهم زدن يا زودتر عطا فرما
يازدهم كفعمى در بلد الا مين فرموده اين دعاء حضرت صاحب الا مرعليه السلام است كه تعليم فرمود آنرا به شخصى كه محبوس بود پس خلاص شد .