شروح

 از آن رو که آنچه در این ایام، از این دعا بر زبان شیعه جاری است، به نقل جناب کفعمی نزدیکتر می باشد، و غرض ما از شرح، استفاده مردم از آن به هنگام خواندن این دعای شریف است، لذا با شرح 17 عنوان از الفاظ دعا به تفسیر این دعا بنا بر روایات کفعمی می پردازیم: