زیارت ناحیه مقدسه

 زيارت امام حسين(ع) صادره از ناحيه مقدس امام زمان(عج) معروف به زيارت ناحيه مقدسه