اصحاب

در پاسخ بايد گفت: همان گونه كه يك رشته علل و عوامل باعث غيبت شد و مردم از نعمت وجود امام ظاهر محروم شدند، همچنين ظهور امام نيز مشروط به تحقق زمينه ها و شرايط آن است و تا اين شرايط فراهم نشود، ظهوري نخواهد بود. يكي از شرايط عمده، وجود ياوراني است كه به همراه امام بار قيام را بر دوش بكشند و تا آخر از همراهي و ياري رهبر خود دست برندارند و او را تنها نگذارند. سدير صيرفي در گفت و گويي با امام صادق(ع) درباره عدم قيام مي گويد: حضرت مرا به خارج مدينه برد تا آن كه وقت نماز، در محلي پياده شدم،
ياران امام زمان(عليه السلام)به دو گروه تقسيم مي شوند: 1-ياران اصلي: اين افراد گروهي خاص وکاملاً مطيع امام اند. همه آنها از فرماندهان لشکر و کارگزاران حکومت امام زمان (عليه السلام)خواهند بود.تعداد آنهادرروايات 313نفرذکرشده است که درميان آنها پنجاه زن وجود دارد.(1)حتي نام بعضي از زنان در روايات آمده است.(2) 2-سايرياران: تعداد آنها از ده تا پانزده هزار نفرنقل شده است.(3)
از روايات استفاده ميشود در عصر ظهور که حاکميت حق و عدل و نابودي شرک و کفر در آن رقم ميخورد، مناديان راستي از الطاف و امدادهاي خاص خداوند برخوردار هستند.