زیر شاخه ها

شعر

وظیفه یازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت غربت امام عصر در شعر و ادبیات فارسی  
1- ادبيات مهدويت: [مجموعه اشعار] پدیدآور اصلی :   كي منش، عباس