آرمانهاي بزرگ دين در ادعيه و زيارات مهدوي

ادعيه و زيارات ويژه امام مهدي (عج)، انسان را با شخصيت والاي حضرت مهدي (عج) آشنا ميسازد و پيوند با او را در درود فرستادن (صلوات) و درخواست حفظ وجود اين ذخيره الهي براي تحقق آرمانهاي بزرگ اسلام، از ايزد منان ـ خداي سبحان و پروردگار مقتدر و مهربان ـ خواسته ميشود و تحكيم بخشيده ميگردد.

آرمانهاي بزرگ دين كه در سايه رهبري مهدي آل محمد(عج) و ذخيره خدا براي تمام امتها تبيين مي شود، آرمانهاي الهي و خواسته هاي برتر انساني و ايده هاي كمال يافته اي است كه انبياي الهي در طول تاريخ آنها را مطرح و تبليغ نموده و اميد تحقق آنها را در دل انسانهاي وارسته و پيشرفته و كمالگرا كاشته و آبياري نموده اند.

رابطه عميق شخصيت والا و بزرگ امام مهدي(عج) با اهداف بزرگ دين رابطهاي منطقي و تنگاتنگ بوده به گونهاي كه تحقق آن آرمانهاي بزرگ بدون وجود اين شخصيت عظيم و ذخيره شده امكان پذير نبوده، و طول عمر و موفقيت همه جانبه امام مهدي(عج) از دغدغه هاي مهم ياران و منتظران دلباخته او ميباشد.

وظايف منتظران نسبت به شخص امام مهدي(عج) و نسبت به آرمانهاي او، و همچنين وظايف منتظران نسبت به آراسته خود به صفات و توانمندي كه آنان را براي شهادت و دلباختگي و ايثار و ياري همه جانبه او آماده ميسازد از جمله خواسته هاي مهم و قابل توجه در اين دعاها و زيارات ميباشد.

عدالت خواهي و عدالت گستري و ستم ستيزي و ستم زدائي در پرتو اهداف و آرمانهاي بزرگ الهي مطرح ميشود، و چهره عدالت از چهرهاي مادي و محدود به چهرهاي تابناك و همه جانبه و زيبا و شفاف درآمده، و زمينه هاي اين عدالت و ابعاد و درجات آن نيز در برنامه ياران منتظر، و در فكر و ذكر بيداردلان عاشق مهدي(عج) تبلور يافته. و آنان را براي تحقق كامل ارزشهاي الهي در حكومت مهدوي آماده مي سازد.

در سخني كوتاه: ترويج عبوديت حق، و عبوديت همه جانبه و در تمام ابعاد زندگي و در بالاترين سطح از رشد و كمال انساني: (يعبدونني لايشركون بي شيئا)1 در حالي كه به قدرت ميرسند فقط خدا را عبادت ميكنند و از هر گونه شركي جامعه آنان پاكسازي ميشود، اين بزرگترين و رساترين آرمان براي يك جامعه انساني است كه عدالت شاقول و محور اصلي آن ميباشد كه تجليات اين عدالت در تمام ابعاد زندگي خواهد بود. و اين عدل فراگير و جهاني ويژه حكومت عادله و عدالت پرور امام مهدي (عج) خواهد بود.

او تمام مستكبران كافر و ستمگر را خوار و ذليل ساخته و عدل برتر را در طول و عرض (يعني سرتاسر جهان) ميگستراند: (وناشر العدل في الطول والعرض).2او امام و راهبر هدايت يافته الهي است كه در شعار و در عمل مورد تاييد الهي بوده و زمين را از داد و قسط فراگير مينمايد پس از آنكه از ظلم و ستم پر ميشود:
و اشهد أنك الامام المهدي قولا و فعلا و انت الذي تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا.3
قرآن كريم كه در بردارنده نظام كامل الهي و نسخه عدل فراگير براي جهان بشريت ميباشد، با تحقق و تجسم او، عدل مورد انتظار انسانها، و آرزوهاي زيبا و والاي بشريت براي جامعه انساني تحقق مييابد.
به همين دليل دعوت به كتاب خدا، و اجراي تمام فرمانهاي او اولين و آخرين خواسته مهدي گرايان و پارسايان و بيداردلان ميباشد.
اللهم اجعله الداعي الي كتابك و القائم بدينك، استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله، مكّن له دينه الذي ارتضيته له. ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لايشرك بك شيئا.4
بار الها او را دعوت كننده به كتاب خودت (قرآن) قرار ده، و او را قائم به دينت نموده، او را در تمام زمين قدرت و مكنت و خلافت عطا فرما همانطور كه به پيشينيان او قدرت بخشيدي و دين او را به اجرا درآوردي و با قدرت تمام آن را پاس بدارد. ديني كه براي او انتخاب نمودهاي، و او را به جاي ترس، امنيت ببخش به گونهاي كه تو را عبادت كند و هيچ گونه شريكي براي تو قرار ندهد.
و بدينسان توحيد مطلق در كنار رهائي از هر گونه شرك تجسم عدل مورد انتظار امتها خواهد بود.
سپس آشنا شدن به تمام ابعاد اين دين حق، و رهائي از هر گونه قصور و تقصير ( هرگونه كوتاهي و كوته فكري) مورد درخواست از خداي توانا قرار ميگيرد و رهبري امام مهدي (عج) يگانه راه رسيدن به چنين آرماني بزرگ معرفي ميشود:
اللهم ما عرفتنا من الحق فحمّلناه و ما قصرنا عنه فبلّغناه
اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا.
.. .5
بار الها آنچه را كه از حق به ما شناساندهاي توانائي بر حمل آن عطا فرما، و آنچه را ناتوانيم توانائي عطا فرما و توان فهم آن را به ما لطف فرما. بار الها به وسيله مهدي (عج) ما را از تفرقه و پراكندگي درآور. و دلهاي شكسته ما را و شكستگيهاي جامعه ما را التيام بخش و خلاءها و آسيبها را بزدا....
انتظار ظهور امام مهدي (عج) در حقيقت انتظار ظهور حق بر دست اوست، همانطور كه در زيارت امام مهدي (عج) آمده است.
عجل الله لك ما وعدك من النصر و ظهورالأمر... وانتظر ظهورك و ظهور الحق علي يديك.6
اي مهدي حجت خدا در زمين او و نور خدا در ميان خلق او. خداوند عملي شدن وعدههايي از پيروزي و قدرت كه به تو داده، هر چه زودتر تحقق بخشد... و من در انتظار ظهور تو و ظهور حق بر دستان تو به سر ميبرم.
و در فرازي از صلوات روايت شده از امام مهدي (عج) براي روز جمعه كه به ابوالحسن ضراب رسانده شده بود اين چنين ميخوانيم:
اللهمّ نوّر بنوره كل ظلمة... واقصم به كلّ جبّار... و اهلك بعد جور كلّ جائر...7
بار الها با نور مهدي (عج) هرگونه تاريكي را در اين جهان ـ و جامعه بشري ـ روشن و نوراني بنما ... و كمر هر ستمگر و جباري را بشكن ... و با عدل و داد او ستم هر ستمگري را ريشه كن فرما.

  • 1. نور، 55.
  • 2. سيد علي خان، فرازي از استغاثه به امام مهدي(عج) در ((الكلم الطيب))، مفاتيح الجنان باب اول، فصل هشتم.
  • 3. همان
  • 4. فرازي از دعاي معروف افتتاح كه در هر شب از شبهاي ماه مبارك و در شب قدر نيز خوانده ميشود. (مفاتيح الجنان، باب دوم فصل سوّم).
  • 5. همان
  • 6. فرازي از زيارت روز جمعه ويژه امام مهدي (عج). (مفاتيح الجنان باب اول فصل چهارم).
  • 7. فرازي از صلوات ويژه عصر جمعه، (مفاتيح الجنان، باب اول فصل چهارم).
منابع: 

چهره عدل مهدوي در ادعيه و زيارات امام مهدي (عج)، پدیدآور اصلی: منذر حکیم