چه كساني ادعاي مهدويت كرده يا در حقّ آنها ادّعاي مهدويت شده است؟

اين گونه افراد در طول تاريخ اسلام بسيار بوده‏اند كه برخي از آنها عبارتند از:
1.محمّد بن حنفيّه؛ كه مختار در حق او ادعاي مهدويت كرد. (وفيات الاعيان، ج 4، ص 172.)
2.موسي بن طلحه؛ كه مردم در حق او ادعاي مهدويت كردند. (طبقات ابن سعد، ج 5، ص 162.)
3.ابوهاشم بن محمّد بن حنفيه؛ كه گروهي معتقد به مهدويت او بودند. (فرق الشيعه، ص 31.)
4.عمر بن عبدالعزيز. ( البداية والنهاية، ج 9، ص 225.)
5.عبداللَّه بن معاوية بن عبداللَّه بن جعفر. (الفِصَل، ج 4، ص 36.)
6.اسماعيل فرزند امام صادق (ع)؛ گروهي مرگ او را انكار كرده وقائل به مهدويت او شدند. (همان.)
7.محمّد بن عبداللَّه بن حسن؛ او در سال صد هجري ادعاي مهدويت نمود. بزرگان خط اعتزال مردم را به بيعت با او دعوت مي‏نمودند. (كافي، ج 5، ص 23، ح 1.)
ابوالفرج اصفهاني مي‏گويد: "كسي شك نداشت كه او مهدي است، وحتّي گروهي از بني‏هاشم نيز با او بيعت كردند".(مقاتل الطالبيين، ص 158.)
8.مهدي عباسي؛ منصور عباسي لقب فرزندش را مهدي گذاشت تا مردم را از اين طريق اغفال كرده وبه اعتقاد مهدويت با او بيعت كنند. (همان، ص 162.)