اعتقاد به مهدويت و اهداف آن در اديان ديگر چگونه است؟