لیست عناوین پژوهشی

سم الله الرّحمن الرّحیم

مستدعی است پیرامون هر موضوع مقاله ای تهیه گردد.

  • هر مقاله حداکثر8 صفحه A4- هر صفحه حدود 250 کلمه
  • مقالات از يک ساختار شفاف برخوردار بوده و سیر منطقی خوبی داشته باشند. (مطلب به صورت پراکنده بیان نشده باشد).
  • عنوان‌ها و زير‌عنوان‌های مناسب، صحيح و مرتبط بکار رود.
  • کاملا علمی بوده و از عبارت های  احساسی و بازی با الفاظ پرهیز شود.
  • هر مدعایی مستدل بیان شود اگر عقلی است با دلیل و برهان...