ترجمه دعای فرج (الهی عظم البلاء)

خدايا بلا و مصايب ما عظيم و سخت گرديد و بيچارگى ما بسى آشكار است
و پرده از روى كار ما بر افتاد و زمين وسيع بر ما تنگ شد د
و آسمان رحمتش را از ما منع كرد
و تنها درگاه لطف تو مرجع شكايت ماست
و تويى ياور و معين ما و اعتماد ما در هر سختى و آسانى به كرم توست
خداياپس درود فرست بر محمد و آل محمد كه بر ما اطاعتشان را واجب فرمودى
و بواسطه اين مطاع بودن ما را عارف به مقامشان كردى تا به امامت آنها را شناختيم پ
پس به حق قدر و منزلت آنها كه به ما فرج و گشايش زود و نزديك مانند چشم بهم زدن يا زودتر عطا فرما
اى محمد (ص) و اى على (ع) اى على و اى محمد شما امور مرا كفايت كنيد كه شما كافى هستيد
و مرا يارى كنيد كه شما ياران منيد
اى مولاى من اى صاحب الزمان به فريادم رس به فريادم رس به فريادم رس مرا درياب مرا درياب مرا درياب.

متن ترجمه در بلد الامین

خدايا بلاء عظيم گشته و درون آشكار شد و پرده از كارها برداشته شد و اميد قطع شد
و زمين تنگ شد و از ريزش رحمت آسمان جلوگيرى شد و تويى ياور و شكوه بسوى تو است
و اعتماد و تكيه ما چه در سختى و چه در آسانى بر تو است
خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد آن زمامدارانى كه پيرويشان را بر ما واجب كردى
و بدين سبب مقام و منزلتشان را به ما شناساندى به حق ايشان به ما گشايشى ده فورى و نزديك مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر
اى محمد اى على اى على اى محمد مرا كفايت كنيد كه شماييد كفايت كننده ام
و مرا يارى كنيد كه شماييد ياور من اى سرور ما اى صاحب الزمان فرياد، فرياد، فرياد، درياب مرا درياب مرا درياب مرا
همين ساعت همين ساعت هم اكنون زود زود زود اى خدا اى مهربانترين مهربانان به حق محمد و آل پاكيزه اش